Witaj na naszej stronie


Rok szkolny 2016/2017


11 maja wszystkich rodziców uczniów kl. IV-VI i 18 maja 2017 r.  rodziców uczniów z klas I-III zapraszamy na ogólne zebrania informacyjne. Spotkania z wychowawcami w klasach odbędą się w godzinach: kl. 1-3 od 16:00 – do 17:30, kl. 4-6 – od 17:00 – 18:30. Ponadto wszyscy pozostali nauczyciele uczący, będą w w/w godzinach dostępni na terenie szkoły.


Zakończono zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018


 

 

  • W naszej szkole kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
  • Promujemy idee naszego Patrona Janusza Korczaka.
  • Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
  • Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych – tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów, a także ich dalszy los.
  • Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
  • Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi Szkołę w jej rozwoju.
  • Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły.

www