Witaj na naszej stronie


www


2 czerwca 2016 r.   Wszystkich rodziców uczniów z klas I-VI zapraszamy na ostatni w tym roku szkolnym informacyjny pierwszy czwartek miesiąca – w godzinach od 16:00 do 17:00.


 

  • W naszej szkole kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
  • Promujemy idee naszego Patrona Janusza Korczaka.
  • Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
  • Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych – tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów, a także ich dalszy los.
  • Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
  • Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi Szkołę w jej rozwoju.
  • Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły.

Dyrektor szkoły informuje rodziców i uczniów, że została zakończona ewaluacja zewnętrzna i można zapoznać się z raportem