Archiwa kategorii: Rekrutacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie na rok szk. 2018/2019

Od 1.09.2017 r. główna siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 mieści się przy ul. M. Kopernika 4-6. Oddziały przedszkolne i klasy I-III będą uczą się w budynkach szkoły przy ul. Sportowej 1a i przy ul. Srebrnej 11 (Filia SP2)

I. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szk. 2018/19

II.a Kontynuacja wychowania przedszkolnego w SP2

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie składają w terminie do 23.02.2018 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.

II.b Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do oddziału przedszkolnego w SP2 przyjmuje się wyłącznie dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie całego Miasta Nowej Rudy. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decydują kryteria określone w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów lub po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania decydują kryteria dodatkowe określone w stosownej uchwale Rady Miasta Nowej Rudy. Za potwierdzenie spełniania kryteriów uznaje się oświadczenia załączone do wniosku o przyjęcie do publicznego oddziału przedszkolnego

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w roku 2012 ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w SP2 uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

Element procedury od dnia do dnia
Złożenie  wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami 01.03.2018 06.04.2018 do godz. 12:30
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  09.04.2018  11.04.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych   12.04.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych   23.04.2018

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

III. Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szk. 2018/19

Zgodnie z ustawą, obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia (rok urodzenia 2011).

Dziecko 6-letnie (rok urodzenia 2010) będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku 2017/2018.
Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Istnieje także możliwość odroczenia obowiązku szkolnego dziecku, które kończy w danym roku kalendarzowym 7 lat – art. 36 ust. 4-7 ustawy Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r., poz. 59.  – wniosek rodzica o odroczenie obowiązku szkolnego

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

  • dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 – z urzędu – zgłoszenie;
  • dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 – jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – wniosek o przyjęcie do klasy I.
    W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa SP2, rodzice są proszeni o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w roku 2010 ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w SP2 (w tym Filii przy ul. Srebrnej 11) uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

Element procedury od dnia do dnia
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
05.03.2018 29.03.2018 do godz. 12:30
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  04.04.2018  06.04.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych   09.04.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych   16.04.2018

Zgłoszenia i wnioski można składać w szkole:
1. ul. Sportowa 1a – w sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 12:30,
2. ul. Srebrna 11 – w sekretariacie, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:30,
3. ul. M. Kopernika 4-6 – w sekretariacie (budynek B), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:30.
Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod nr telefonu 74 872 25 75.

Liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie
z dnia 1.03.2016 r.
o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2016/17

podstawa prawna: Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie informuje, że nabór do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17 będzie prowadzony na wolne miejsca w oddziale w terminie 1 marca  – 31 marca 2016 r. do godziny 12:00

Liczba wolnych miejsc wynosi: 12

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 7) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 10 rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2015/16.

Ulice należące do rejonu Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie

W noworudzkich szkołach obowiązuje rejonizacja. Do SP2 chodzą uczniowie zamieszkali przy ulicach: A. Fredry, ul. Armii Krajowej, Ciemna, Cmentarna, Fabryczna, Jeziorna, J. Piłsudskiego, Kolejowa, Kościelana, Krańcowa, Królowej Jadwigi, Krótka, Loretańska, Łukowa, Mała, Martwa, M. Kopernika, Nadrzeczna, Nowa, Os. Piastowskie, Os. Nowe, Piastów, Pl. Grunwaldzki, Pl. Wiejski, Podjazdowa, Polna, Prosta, Przechodnia, Przeskok, Rynek, Sportowa, Szpitalna, Teatralna, T. Kościuszki, Wąska, Zaułek.