Archiwa kategorii: Komunikaty

Kalendarz szkolny – kwiecień 2018

05  kwietnia – Gitariada- warsztaty w MBP; Warsztaty z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1a Filia

05-09 kwietnia – Projekt edukacyjny „Zwierzęta egzotyczne” – 1a Filia

11 kwietnia – POWIATOWY KONKURS WIEDZY O GÓRACH STOŁOWYCH (Szkoła Podstawowa nr 2 w Polanicy Zdroju); Konkurs Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym (Słupiec)

12 kwietnia – Audycja muzyczna MANTA- I-III; Spotkanie zespołu nauczycieli uczących klasy gimnazjalne

12 – 18 kwietnia – Eliminacje okręgowe Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości

13 kwietnia – Warsztaty prowadzone przez panią ekolog-przyrodnik- Teresę Fereżyńską ze Stowarzyszenia ProPublicoBono – „Woda-źródło życia” – 1a Filia; spotkanie klas III oddziałów gim. z przedstawicielami  NST

16 kwietnia – Spotkanie nauczycieli uczących klasy 4-5

17 kwietnia – Spotkanie nauczycieli uczących klasy 6-7

18 kwietnia – Spotkanie Zespołu Nauczycieli Bloku Matematyczno – Przyrodniczego (godz. 14:00)

19 kwietnia – „Między matematyką a zagadką” – warsztaty w ExploraPark Wałbrzych – 1a Filia

20 kwietnia – MOK „Przygody Koziołka Matołka” – 1a Filia

24 kwietnia  – Konkursu Wiedzy Przyrodniczej i Wiedzy o Lesie (w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej)

25 kwietnia – Spotkanie z astronomią – wyjście do MOK-u klas 6 a,b,d

26 kwietnia –  Wycieczka dla uczniów klas gimnazjalnych do Rogoźnicy – teren obozu koncentracyjnego Groß-Rosen, działającego na terenie wsi w latach 1940-1945; Klasowe zebrania z rodzicami; Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Człowiek- Ziemia- Słowo” dla klas I-IV – Filia

27 kwietnia –  Czwórbój Lekkoatletyczny, Audycja muzyczna MANTA klasy IV-VII

28 kwietnia – Dzień Ziemi w naszej szkole pod hasłem „Uwolnić Świat od plastików” – projekt akcji; Wycieczka – Pałac Jedlinka klasy 4 c,d; Plastyczne warsztaty plenerowe „Moje miasto”- 1a Filia

29 kwietnia – Kwesta w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

30 kwietnia- obchody Święta Pierwszego Maja, Trzeciego Maja i Święta Flagi- apel, wystawa, gazetki tematyczne. Ponadto w ostatnim tygodniu kwietnia i pierwszym tygodniu maja – klasowe obchody Święta Flagi, Święta Pierwszego i Trzeciego Maja: pogadanki, gazetki tematyczne, lekcje historii.

Kalendarz szkolny – marzec 2018

02  marca – spotkanie z przedstawicielami Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości- klasy trzecie gim
05 – 16 marca – Bezpieczni w szkole- konkurs kl.4
05 marca – mini siatkówka 4 – ki dziewcząt – powiat – Kłodzko
06 marca – mini siatkówka 4 – ki chłopców – powiat – Bystrzyca Kłodzka
07 marca – Konkurs Recytatorski „Pegazik”- eliminacje powiatowe
08 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet,  uroczystości klasowe
13 marca –  Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wych. przedszkolnego
15 marca – Konkurs Matematyczny „Kangur”; zebrania zespołu nauczycieli bloku humanistycznego, zespołu nauczycieli języków obcych; szkolenie „Procedury egzaminacyjne”- nauczyciele klas 4-7 i oddziałów gimnazjalnych – godzina 16.00, pokój nauczycielski A;
Dzień Informacyjny dla rodziców: kl. 1-3 – 16:00 – 17:00, kl. 4-7 oraz oddziałów                          gimnazjalnych 16:30 – 17:30.
16 marca – warsztaty i konkurs plastyczny dot. lektury „Jak Wojtek został strażakiem” – klasa 1a Filia
20 marca – warsztaty „Palmy Wielkanocne” – zajęcia otwarte z rodzicami – konkurs szkolny na najładniejszą palmę – Filia
21 marca – Korczakowskie Święto latawca – klasy 1-3 Happening, Pierwszy Dzień Wiosny
22 marca – Międzynarodowy Dzień Wody – warsztaty, doświadczenia z wodą, lapbooki o wodzie- klasa 1a Filia
23 marca – audycja muzyczna „Manta”
26 marca –  warsztaty plastyczno – techniczne prowadzone przez ArtWis „Pisanki, kraszanki….”
26 – 28 marca – Wystawa symboli wielkanocnych
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru
28 marca – Drużynowe biegi przełajowe – powiat – Bystrzyca Kłodzka
29 marca – 03 kwietniawiosenna przerwa świąteczna

Ponadto w marcu:

finał konkursu „Walka z bykami – Corrida Ortograficzna”
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”- kwesty, zbiórki darów

Szkolny Konkurs Poezji  o Przyjaźni – prace należy składać do 31.03.2018
Szkolny Konkurs Plastyczny Magiczna Biblioteka – prace należy składać do 31.03.2018

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie na rok szk. 2018/2019

Od 1.09.2017 r. główna siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 mieści się przy ul. M. Kopernika 4-6. Oddziały przedszkolne i klasy I-III będą uczą się w budynkach szkoły przy ul. Sportowej 1a i przy ul. Srebrnej 11 (Filia SP2)

I. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szk. 2018/19

II.a Kontynuacja wychowania przedszkolnego w SP2

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie składają w terminie do 23.02.2018 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.

II.b Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do oddziału przedszkolnego w SP2 przyjmuje się wyłącznie dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie całego Miasta Nowej Rudy. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decydują kryteria określone w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów lub po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania decydują kryteria dodatkowe określone w stosownej uchwale Rady Miasta Nowej Rudy. Za potwierdzenie spełniania kryteriów uznaje się oświadczenia załączone do wniosku o przyjęcie do publicznego oddziału przedszkolnego

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w roku 2012 ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w SP2 uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

Element procedury od dnia do dnia
Złożenie  wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami 01.03.2018 06.04.2018 do godz. 12:30
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  09.04.2018  11.04.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych   12.04.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych   23.04.2018

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

III. Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szk. 2018/19

Zgodnie z ustawą, obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia (rok urodzenia 2011).

Dziecko 6-letnie (rok urodzenia 2010) będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku 2017/2018.
Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Istnieje także możliwość odroczenia obowiązku szkolnego dziecku, które kończy w danym roku kalendarzowym 7 lat – art. 36 ust. 4-7 ustawy Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r., poz. 59.  – wniosek rodzica o odroczenie obowiązku szkolnego

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

  • dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 – z urzędu – zgłoszenie;
  • dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 – jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – wniosek o przyjęcie do klasy I.
    W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa SP2, rodzice są proszeni o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w roku 2010 ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w SP2 (w tym Filii przy ul. Srebrnej 11) uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

Element procedury od dnia do dnia
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
05.03.2018 29.03.2018 do godz. 12:30
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  04.04.2018  06.04.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych   09.04.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych   16.04.2018

Zgłoszenia i wnioski można składać w szkole:
1. ul. Sportowa 1a – w sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 12:30,
2. ul. Srebrna 11 – w sekretariacie, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:30,
3. ul. M. Kopernika 4-6 – w sekretariacie (budynek B), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:30.
Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod nr telefonu 74 872 25 75.

Kalendarz szkolny – luty 2018 r.

01.02.– zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji
01-02.02. – Warsztaty z „Zaczarowaną zagrodą” (plakat w grupach o Antarktydzie i jej mieszkańcach), gra matematyczna – klasa 1aF
03.02. – Wyjazd na lodowisko- klasy 4-7 i oddziały gimnazjalne
05.02. – Początek II półrocza- zmiana planu
06.02. – Powiatowy Konkurs Językowy – język angielski –  dla uczniów klas 7 i oddziałów gim. Zebrania ogólne z rodzicami uczniów klas 0-3 – godz. 16.30
07.02. – Powiatowy Konkurs Językowy- język niemiecki –  dla uczniów klas 7 i oddziałów gim,; Spektakl MOK „Opowieści naszego dzieciństwa”- klasa 1aF; Zebrania ogólne z rodzicami uczniów klas 4-7 i oddziałów gimnazjalnych –  godz. 16.30
08.02. – Klasowe obchody „Tłustego czwartku”; Podsumowanie I półrocza – plenarne zebranie Rady Pedagogicznej
09.02. – Audycja muzyczna Manta – klasy 4-7; Wewnątrzklasowy konkurs „Mistrz liczenia”- klasa 1aF
12.02. – audycja muzyczna Manta – klasy 0-3
13.02. – Wewnątrzklasowy konkurs „Mistrz pisania z pamięci”- klasa 1aF; Dyskoteka walentynkowa
14.02. – Prezentacja sztuki „Latarnik” w MOK- godzina 17.00
14-16 .02. – Walentynki- poczta walentynkowa, wystawa
16.02. – Podsumowanie I półrocza- apel
20-21.02. – Konkurs Ładnego Pisania Piórem; „Dbamy o zwierzęta zimą” warsztaty, konkurs plastyczny- klasa 1aF
21.02. – Dzień Języka Ojczystego
24.02. – wyjazd do Włoch w ramach projektu Erasmus plus
25.02. – wewnątrzklasowy konkurs na najstaranniejszy zeszyt – klasa 1aF
27.02. – Miejskie zawody mini piłki ręcznej dziewcząt i chłopców

Ponadto zaplanowano:

„Walka z Bykami”- Corrida Ortograficzna

Wyjazd do schroniska dla zwierząt

Wyjazd na lodowisko

Kalendarz szkolny – styczeń 2018 rok

04 stycznia 2018 r. – Dzień Informacyjny dla rodziców: kl. 1-3 – 16:00 – 17:00,  kl. 4-7 oraz oddziałów gimnazjalnych 16:30 – 17:30.
08 stycznia – Spotkania zespołów nauczycieli uczących  klasy czwarte i piąte- pokój nauczycielski A
09 stycznia – Spotkania zespołów nauczycieli uczących  klasy szóste i siódme- pokój nauczycielski A, spotkanie Zespołu nauczycieli ed. wczesnoszkolnej i wych. przedszkolnego
10 stycznia – I etap (szkolny) Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości (godz.9.00)
11 stycznia –  Spotkania zespołów nauczycieli uczących  klasy gimnazjalne – sala B17
12 stycznia – Spotkanie z emerytowanymi pracownikami szkoły – Jasełka – aula, godzina 15.00 (E. Karcz, J. Cichański)
12 stycznia – Zabawa karnawałowa klas 0 – III od godz. 15:00 – 17:00 

15 – 28 stycznia – ferie zimowe
31 stycznia – Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych i powiadomienie ucznia i rodzica o ocenach śródrocznych


UWAGA

5 lutego rozpoczyna się II półrocze i będzie obowiązywał nowy plan lekcji

 

 

Kalendarz szkolny – grudzień 2017

1 i 8 XII 2017 r. – spotkanie z autorką książki „Niedomknięte  drzwi” p. Kamilą Podgórną- klasa IIIc i IIIb gim
01-15 XII 2017 r. – zbiórka rzeczy dla podopiecznych schroniska dla zwierząt AZYL (karma, koce,  smycze, akcesoria dla zwierząt), wyjazd do schroniska – przedstawiciele  SP i gim
01-15 XII 2017 r.- zbiórka słodyczy dla dzieci polskich na Kresach (w ramach współpracy z TVP Polonia i Fundacją Studio Wschód) – prezenty można przekazywać do p. I. Piotrowicz, p. D. Markuszewskiej
04 XII 2017 r.–   Spotkanie z górnikami – klasy I-III SP
05 XII  2017 r.– oddział przedszkolny – spotkanie z Mikołajem organizowane wspólnie z oddziałem dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie
05-06 XII 2017 r.– wycieczka do Wrocławia – Teatr Polski – Opowieść Wigilijna, Kiermasz Bożonarodzeniowy, edukacyjna wystawa budowli z klocków LEGO – klasa 7b
06 XII 2017 r.– Mikołajki w naszej szkole (Samorząd Uczniowski i samorządy klasowe)
06-08 XII 2017 r.– próbne egzaminy gimnazjalne
7 XII 2017 r. – Mikołajkowe Zawody Pływackie dla Szkół Podstawowych – klasy I-VI oraz VII SP, II,III Gim., konsultacje dla rodziców, klasy 1-3 godzina 16.00-17.00, klasy 4-7 i gim godzina 16.30-17.30
08 XII 2017 r. – warsztaty świąteczne w Gajewie – klasa 4c
11 XII 2017 r.– Warsztaty edukacyjne bożonarodzeniowe w Gajewie dla klas IIa, III a i b – SP
12 i 15 XII 2017 r. – spotkania czytelnicze klasy pierwszej i szóstej
13 XII 2017 r.– spotkanie z pisarzem klas piątych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
15 XII 2017 r. – apel z okazji Dnia Wolontariusza – przewidziany na godzinie wychowawczej dla całej społeczności szkolne, „Razem w pełni sprawni” – podsumowanie projektu – Wrocław
17-21 XII 2017 r. – wyjazd do Rumunii w ramach projektu Erasmus Plus – spotkanie organizacyjne
22 XII 2017 r. – wigilie klasowe, jasełka, kiermasz

Szkoła filialna

01 XII -Warsztaty „MasterChef” warsztaty kulinarne z p. Janiną Górnicką uczestniczką MasterChef
04 XII – Program artystyczny z okazji Dnia Górnika dla klas 2-3 w filii oraz zaproszonych górników
05 XII – Wycieczka do Bajkolandii – „Spotkanie z Mikołajem
06 XII – „Czerwony dzień”- Mikołajki w szkole
07 XII – Mikołajkowe Zawody Sportowe
08 XII – Wewnątrzklasowy konkurs w formie warsztatów „Najpiękniejsza kartka świąteczna”
12 XII – Spotkanie czytelnicze-wyjście do budynku A do klasy 6d
14 XII – Warsztaty „Ozdoby choinkowe i świąteczne” dla klas 1-3 w filii (3-4 lekcja)
15 XII – Lekcja otwarta – warsztaty piernikowe dla rodziców 10:30-11:30
19 XII – „Dziewczynka z zapałkami” – warsztaty MBP
22 XII – „Jasełka” i spotkanie wigilijne w klasie.

Kalendarz wydarzeń szkolnych – listopad

01-02.11.2017 r. – Kwesty w ramach akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”
02-15.11.2017 r. – Konkurs plastyczny dla klas 0 – IV Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Nowej Rudzie pt: „Piękne są drzewa liściaste” – liściaki, „Jesienne barwy drzew i ziół” – forma przestrzenna (co najwyżej 5 prac od klasy należy dostarczyć do opiekuna kola ekologicznego do 16.XI.2017r.)
02.11.2017 r.  – Wyjazd do Aquaparku we Wrocławiu kl. V-VII SP i II i III Gimn
03.11.2017 r.  – „Żywa lekcja historii” – spotkanie z kapitanem Józefem Oleksiewiczem-  oddziały gimnazjalne
06.11.2017 r. – Zajęcia terenowe koła ekologicznego – warsztaty z leśnikiem – Suszyna
06-10.11.2017 r.  – Spotkania zespołów nauczycieli uczących dany oddział
08.11.2017 r.  – Śniadanie daje MOC
09.11.2017 r.   – Wizyta w piekarni – klasa 3b (SP); Zespół n-li bloku matematyczno-przyrodniczego
9-12.11.2017 r.  – Udział przedstawicieli szkoły w uroczystościach w Wilnie
10.11.2017 r. – Święto Niepodległości – apele, wystawa „Portret Piłsudskiego”, zapalenie zniczy przy obeliskach w Rynku i przy MOK-u; wyjście uczniów klas 1-3 z SP na spektakl ekologiczny w MOK
15.11.2017 r.  – Spotkanie z przedstawicielami Fundacji „Promyk Słońca” w ramach projektu „Razem w pełni sprawni”; Warsztaty pn. Oszczędzaj z SKO część uczniów z kl.3c i 3b – SP2
15.11.2017 r. – Wycieczka klasowa do exploraparku – Wałbrzych klasa 3a Filia
15-16.11.2017 r. – Zebrania z rodzicami
17.11.2017 r. – Klasowy Konkurs Ortograficzny – klasa 3b SP; „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”- spotkanie z klasami siódmymi; Dzień owoców i warzyw w klasie 3a Filia
18.11.2017 r. – Wycieczka kola ekologicznego do Wrocławia – HYDROPOLIS i Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
21.11.2017 r.  – Warsztaty Korczakowskie dla klas drugich i trzecich SP
21.11.2017 r.  – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – poczta szkolna
22.11.2017 r. – wycieczka klasowa klasa 3B Gimn  do Rogoźnicy; Wyjście koła ekologicznego do MOK-u (po 2 lekcji) – sesja posterowa VII Seminarium Uczniowskiego problemy ochrony środowiska „Lasy w walce ze zmianami klimatycznymi”
23.11.2017 r. –  Wyjście koła ekologicznego do MOK-u (po 2 lekcji) – sesja referatowa – referat z pokazem medialnym lub film na temat : „Lasy w walce ze zmianami klimatycznymi”, „Stan lasów ziemi noworudzkiej”; Wyjazd do Wrocławia uczniów klas 1-3 na rewię na lodzie pt. „Królowa Śniegu”
24.11.2017 r. – Dzień Pluszowego Misia – zabawy klasowe – klasy młodsze; Corrida ortograficzna
28.11.2017 r.  – Miejskie Zawody koszykówki dziewcząt i chłopców w Słupcu
30.11.2017 r.  –  Andrzejki klasowe

Ponadto:
1. Spotkanie z Pracownikami Straży Miejskiej – poznanie ludzi różnych zawodów- 2a SP
2. Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej – spotkanie z lekturą Doktor Dolittle – 2a SP

Koncert dla Niepodległej…

Organizatorzy  Charytatywnego Koncertu  ” Dla Niepodległej”  mają zaszczyt zaprosić społeczność Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie  na koncert, który odbędzie się dnia 5 listopada 2017 r., o godz. 16:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie. Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na renowację pomnika Karpackiej Żelaznej II Brygady Legionów Polskich w Pasiecznej. Dziękujemy za przybycie i finansowe wsparcie akcji.

Zaproszenie przesłała do nas Pani Bożena Sołek-Muzyka
OSP Jugów

Koncert

Kalendarz wydarzeń szkolnych – październik

02 października 2017 r. – wybory do Małego Samorządu Szkolnego.
03 października 2017 r. – rozpoczęcie zbiórki karmy dla zwierząt do schroniska.
04 października 2017 r. – konsultacje dla klas 0-3 w godzinach 16.00-17.00.
05 października 2017 r.  – konsultacje dla klas 4-7 i oddziałów gimnazjalnych  w godzinach 16.30-17.30.
05 – 12 października 2017 r. –  udział w akcji fundacji Redemptoris Missio „Kup Pan szczotkę!”.
6 października 2017 r.  – Dni Kultury Japońskiej; wycieczka klasy 6b do Książa.
10 października 2017 r. – Zlot turystyczny „Spotkajmy sie na wieży”, Święto drzewa – wyjście Koła ekologiczno – przyrodniczego na Górę Wszystkich Świętych.
11 października 2017 r. –  konkurs Zdolny Ślązaczek – etap szkolny.
12 października 2017 r. – spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej w 3a Filia – pogadanka o bezpieczeństwie
13 października 2017 r. – obchody Dnia Edukacji Narodowej, Pasowanie na Pierwszaka, audycja muzyczna agencji Manta. ,
16 października 2007 r. – audycja muzyczna agencji Manta dla klas przy ul. Srebrnej oraz przy ul. Sportowej,
17 października 2017 r. – zespół nauczycieli klas 0 – III,  spektakl w MOK- Przygody Stasia i Nel (klasa 6b).
18 października 2017 r. – wyjście do MOK na przedstawienie teatralne „Bajka o dzielnym liscszewczyku”, klasy 0 – III. godz. 8.30; Klasa 2a – wycieczka do Nadleśnictwa w Jugowie.
21-26 października 2017 r. –  Ewa Karcz z gimnazjalną grupą uczniów – wycieczka do Zakopanego (nagroda za udział w konkursie).
23 października 2017 r.  – warsztaty plastyczne „Stwórz cudeńko razem z nami”.
26 – 27 października 2017 r. –  konkurs zDolny Ślązak z języka niemieckiego – etap szkolny.

W październiku biblioteka szkolna będzie realizowała działania związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa oraz Wolę czytanie niż lajkowanie – Szkolny Konkurs Poezji Humorystycznej na napisanie wiersza o tematyce humorystycznej, konkurs szkolny Czytanie moja pasja, nakręcenie filmu promującego czytelnictwo (klasy 3 oddziały gim), wycieczka do MBP w Nowej Rudzie.

Porady, konsultacje dla rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Od października w każdy pierwszy czwartek miesiąca nauczyciele uczący klasy 4-7 i oddziały gimnazjalne będą w godzinach 16:30 – 17:30 na terenie szkoły udzielali konsultacji dla zainteresowanych rodziców. Będzie również można skorzystać z porad psychologa.

W środy dostępni będą nauczyciele uczący oddziały 1-3, również w godzinach 16:30 – 17:30 (odpowiednio przy ul. Sportowej i ul. Srebrnej).

Od 18.09. będzie można skorzystać z porad psychologa mgr Alicji Krywejko w każdy poniedziałek w godzinach 16:00 – 17:30 (Centrum budynek A parter).

Serdecznie zapraszamy rodziców do współpracy.