Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie na rok szk. 2018/2019

Od 1.09.2017 r. główna siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 mieści się przy ul. M. Kopernika 4-6. Oddziały przedszkolne i klasy I-III będą uczą się w budynkach szkoły przy ul. Sportowej 1a i przy ul. Srebrnej 11 (Filia SP2)

I. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szk. 2018/19

II.a Kontynuacja wychowania przedszkolnego w SP2

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie składają w terminie do 23.02.2018 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.

II.b Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do oddziału przedszkolnego w SP2 przyjmuje się wyłącznie dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie całego Miasta Nowej Rudy. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decydują kryteria określone w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów lub po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania decydują kryteria dodatkowe określone w stosownej uchwale Rady Miasta Nowej Rudy. Za potwierdzenie spełniania kryteriów uznaje się oświadczenia załączone do wniosku o przyjęcie do publicznego oddziału przedszkolnego

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w roku 2012 ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w SP2 uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

Element procedury od dnia do dnia
Złożenie  wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami 01.03.2018 06.04.2018 do godz. 12:30
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  09.04.2018  11.04.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych   12.04.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych   23.04.2018

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

III. Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szk. 2018/19

Zgodnie z ustawą, obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia (rok urodzenia 2011).

Dziecko 6-letnie (rok urodzenia 2010) będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku 2017/2018.
Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Istnieje także możliwość odroczenia obowiązku szkolnego dziecku, które kończy w danym roku kalendarzowym 7 lat – art. 36 ust. 4-7 ustawy Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r., poz. 59.  – wniosek rodzica o odroczenie obowiązku szkolnego

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

  • dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 – z urzędu – zgłoszenie;
  • dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 – jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – wniosek o przyjęcie do klasy I.
    W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa SP2, rodzice są proszeni o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w roku 2010 ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w SP2 (w tym Filii przy ul. Srebrnej 11) uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

Element procedury od dnia do dnia
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
05.03.2018 29.03.2018 do godz. 12:30
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  04.04.2018  06.04.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych   09.04.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych   16.04.2018

Zgłoszenia i wnioski można składać w szkole:
1. ul. Sportowa 1a – w sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 12:30,
2. ul. Srebrna 11 – w sekretariacie, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:30,
3. ul. M. Kopernika 4-6 – w sekretariacie (budynek B), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:30.
Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod nr telefonu 74 872 25 75.