Z kart historii

Grudzień 1945 r. Przystąpiono do organizacji Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Nowej Rudzie. Przeznaczono dla celów szkolnych budynek położony przy ul. Sportowej. 28 listopada został ustalony skład grona pedagogicznego. Pierwszym dyrektorem – ówczesnym kierownikiem został Kazimierz Sitkowski. Grono pedagogiczne tworzyli: Ernestyna Kononowicz, Tekla Jangus, Anna Marczyk. Religii uczył ksiądz Józef Listopad. 4 grudnia szkoła rozpoczęła pracę mieszcząc się tymczasowo w budynku Szkoły nr 1 (dawna „jedynka” obecnie Gimnazjum nr 1). Zostały utworzone klasy: I, II, IV, V, VI. Uczyło się 81 uczniów: 42 chłopców i 39 dziewcząt.
1946 r. 14 stycznia – odbyło się poświęcenie własnego budynku. Aktu poświęcenia dokonał miejscowy proboszcz, ksiądz Józef Listopad. 2 czerwca – szkoła otrzymała pierwszy sztandar.
1946/1947 r. Powstaje Zarząd Koła Rodzicielskiego. Uczy się 200 uczniów w siedmiu klasach.
1947/1948 r. 13 listopada zaczęła istnieć Spółdzielnia Uczniowska „Przyszłość” – prowadzony był sklepik z artykułami piśmiennymi.
1949 r. Utworzono Komitet Opiekuńczy, w skład którego weszli przedstawiciele Państwowych Zakładów Przemysłu Jedwabniczego i Galanteryjnego w Nowej Rudzie. Komitet Opiekuńczy współpracował ze szkołą na polu wychowawczym i spieszył z pomocą materialną.
1950 r. Mamy dodatkowy lokal na świetlicę szkolną przy ul. Fredry 22. Zaczął działać SKS z sekcją lekkoatletyczną, gier sportowych i turystyczną.
1954 r. Nowym kierownikiem zostaje Ludwika Kosecka.
1955 r. Kolejna zmiana na stanowisku kierownika – nowym kierownikiem zostaje Stanisław Nowak.
1956 r. W grudniu szkoła otrzymała drugi budynek po zlikwidowanej Szkole Przysposobienia Zawodowego. W budynku tym mieściło się 5 sal lekcyjnych i sala teatralna, która służyła również za sale gimnastyczną. Szkoła liczyła wówczas 456 uczniów.
1960 r. Kolejna zmiana na stanowisku kierownika. Funkcję tę objęła Malina Suskiewicz. Liczba uczniów wzrosła  do 698. Grono pedagogiczne liczyło 18 nauczycieli.
1961 r. We wrześniu kierowniczką szkoły została Maria Pękalska.
1964 r. Liczba uczniów wynosiła 816 uczniów. Do najważniejszych wydarzeń tego roku należy zaliczyć spotkanie uczniów ze studentami z Kongo, zorganizowane przez Bolesława Bandla.
1965 r. Na terenie szkoły powstał szczep harcerski. Założył je Bronisław Syposz. W dniu 11 listopada, 50 harcerzy złożyło przyrzeczenie i otrzymało książeczki harcerskie.
1966 r. „Dwójka” jest już szkołą ośmioklasową.
1967r. Z powodu trudnych warunków lokalnych, klasy pierwsze uczyły się w salach wynajętych w Państwowym Domu Dziecka. W szkole powstało 25 oddziałów.
1968 r. Do szkoły uczęszcza ponad 1000 uczniów!!!
1970 r. Nauka odbywa się na trzy zmiany. Sukcesy odnosi chór szkolny prowadzony przez Danutę Korzeniowską. Prężnie działa SKS, SKKT, ZHP. Uczniowie obowiązkowo nosili strój organizacyjny w czwartki i strój apelowy w dniu apeli szkolnych. W pozostałe dni ściśle przestrzegano noszenia fartuchów i tarcz.
1971-1978 r. W tych latach szkołą kierowali: Zdzisław Czerw, E. Nowosławska, Jadwiga Czekańska, Janina Felisiak, Janina Jek, Mirosław Grenda, Krystyna Wojtaszek.
1978 r. Dyrektorem szkoły została Janina Grysiewicz. Szkoła otrzymała dwa pomieszczenia w pawilonach na Os. Piastowskim dla oddziałów przedszkolnych. Klasy I – III uczyły się w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego.
1981 r. Dyrektorem szkoły został Janusz Kuśmierz.
1982 r. Utworzono klasę sportową. Uczniowie tej klasy osiągali znaczące wyniki w rozgrywkach sportowych organizowanych na szczeblu miejskim, wojewódzkim, dolnośląskim oraz w zawodach na szczeblu centralnym.
1983 r. Obowiązki  dyrektora pełniła Henryka Czarnecka, a od grudnia Elżbieta Nowosławska.
1984 r. We wrześniu stanowisko dyrektora powierzone Karolowi Wojtoszkowi.
1985 r. Dyrektorem szkoły została Halina Krajewska – Rudy.
1986 r. Od września klasy VII i VIII zostały przeniesione do Liceum Ogólnokształcącego i podlegały dyrekcji tej szkoły (utworzono Szkołę Podstawową Nr 4). Od 11 listopada rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska „Drops” prowadzony przez Henrykę Kobisz. Na terenie szkoły działały koła zainteresowań, które miały na celu pogłębienie zainteresowań uczniów.
1989 r. Renowacja sztandaru.
1991 r. Od września dyrektorem szkoły jest Danuta Nowak-Saj.
1994/1995 r. Trwają prace przygotowawcze związane z nadaniem szkole imienia. Po przeprowadzonym plebiscycie wśród uczniów najwięcej głosów otrzymał Janusz Korczak. Młodzież uzasadniając swój wybór podkreśliła walory charakteru i autentyczność wzoru do naśladowania, wzoru człowieka, który „Ukochał dzieci, które świat dorosłych obdarzył głodem, chłodem i przekleństwem”. Uczniowie zbierali  materiały dotyczące życia i działalności Janusza Korczaka. Ówczesna klasa VII a zorganizowała spotkanie z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 z Wałbrzycha.
1996 r. Szkoła obchodzi 50-lecie. Uroczyste nadanie imienia Janusza Korczaka. Szkoła liczyła 351 uczniów. Zatrudnionych było 24 nauczycieli.
1996/1997 r. Jednym z celów, jakie przyjęli nauczyciele i uczniowie w pracy wychowawczej, było zorganizowanie życia wewnątrzszkolnego. Widoczna była praca Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych. Klasy IV – VIII w wyznaczonych terminach organizowały życie szkoły pod hasłem: „Uczniowie gospodarzami szkoły”. Dzięki inwencji poszczególnych klas odbyło się wiele ciekawych spotkań, m.in. z Karolem Maliszewskim, Anną Szpak i Janiną Czuchnicką. Działał z sukcesami zespół kolędniczy.
1999 r. 5 marca zostaliśmy przyjęci do Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
Rozpoczynają się prace nad projektem nowego sztandaru szkoły z imieniem naszego patrona.
2000 r. Uroczyste przyjęcie sztandaru. „Sztandar nas wszystkich jednoczy. Sztandar, to symbol i więź. Pod tym sztandarem dziś kroczysz. Jemu szacunek i cześć.”
2004 r. Pierwsze Forum Redakcji Gazetek Korczakowskich ( 2002 rok – pierwsze próby budowania szkolnej gazetki „Szkolne Nowinki”. W 2003 roku rusza pełną parą gazetka „Uczniak”).
W listopadzie w naszej szkole miało miejsce zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.
2005 r. Odbyło się II Forum Redakcji Gazetek Korczakowskich. Została opublikowana szkolna strona w Internecie.
2006 r. 60-lecie szkoły/prezentacja multimedialna/. Wielka uroczystość i Święto Szkoły. Wspaniała zabawa dla uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Odbyło się również III Forum Redakcji Gazetek Korczakowskich. Odchodzi dyrekcja: Danuta Nowak-Saj i Irena Rysz.Od 1 września mamy nową dyrekcję: Urszula Kamińczak-Podgórna i Wiesława Małachowska.Szkoła bierze udział w II edycji programu MEN „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” – napisany przez nas wniosek aplikacyjny został zatwierdzony przez DKO. Program był współfinansowany przez MEN i Urząd Miejski w Nowej Rudzie Sprawozdanie merytoryczne z naszych działań
2007 r. maj – klasy VI jadą na zieloną szkołę nad morzem;
czerwiec – IV Forum Redakcji Gazetek Korczakowskich; za uzbierane nakrętki, puszki szkoła otrzymuje komputer z monitorem i programy multimedialne ufundowane przez NUK; szkoła wygrała konkurs ogłoszony przez DKO na projekt wycieczki klas VI „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” – współfinansowany przez MEN;
wrzesień – klasy VI wzięły udział w 3-dniowej wycieczce do Warszawy sprawozdanie;
Wrzesień – szkoła bierze po raz drugi udział w programie „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.” – od września do grudnia w naszej szkole organizowane są różne zajęcia pozalekcyjne współfinansowane przez MEN i Urząd Miejski w Nowej Rudzie.
I wybory do Rad Rodziców, zmiany w Statucie szkoły – zgodnie z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty;
Listopad – szkoła napisała kolejny wniosek aplikacyjny na zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne na rok 2008 r. – czekamy na ogłoszenie wyników!!!! (dopisek luty 2008 – dostaliśmy fundusze! Zajęcia ruszają).
2008 r. kwiecień – pożegnaliśmy nauczyciela bardzo lubianego przez uczniów, świetnego kolegę z pracy – Adama Tenerowicza (*).
kwiecień – W szkole mamy plac zabaw, za którego ufundowanie składamy podziękowanie Władzom Miasta Nowa Ruda. Trwają zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne współfinansowane przez MS i UM Nowa Ruda. Projekt zakończy się w grudniu br.
czerwiec – V Forum Redakcji Gazetek Korczakowskich, w międzyszkolnym konkursie ekologicznym zbierania surowców wtórnych otrzymaliśmy laptopa. Konkurs jest już od kilku lat współorganizowany przez NUK w Nowej Rudzie.
sierpień – mamy wyremontowany chodnik przy budynku A (ul. Sportowa 1a)
wrzesień – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i podziękowanie WSSE „Invest-Park” za dużą pomoc finansową w modernizacji pracowni komputerowej. Rozpocznie się remont mieszkania i dostosowanie go do pomieszczeń dydaktycznych. Ruszają zajęcia pozalekcyjne – współfinansowane przez szkołę i UM Nowa Ruda.
przełom września i października – nawiązanie współpracy ze szkołą w Broumovie
2009 r. czerwiec – Klasy IIIa i III b, VIa oraz grupa z Va+Vc wyjechały nad morze na zieloną szkołę. Opiekunowie W. Czarniecka, J. Fiszer, A. Wiącek, J. Kawulak, N. Zabłocka; czerwiec – w ramach współpracy polsko-czeskiej, w Broumovie odbył się turniej sportowy (na wesoło) rozegrany między uczniami naszych szkół.
lipiec-sierpień trwają intensywne prace remontowe w budynku A (wymiana okien w całym budynku, instalacji elektrycznej na korytarzach, dostosowanie pomieszczeń w przyziemiu do świetlicy szkolnej, przebudowa korytarza w przyziemiu, malowanie wszystkich korytarzy w budynku A);
sierpień – trwają prace nad pisaniem mikro-projektu w ramach współpracy transgranicznej (koordynują Panie: Wanda Czarniecka, Iwona Szuber)
wrzesień – klasy IIIa i grupa uczniów z klas IVa i IVb były w Broumovie na całodniowej wycieczce. Dzieci i opiekunowie mieli okazję zwiedzić miasto, poznać jego historię, zabytki m.in. Klasztor. Odwiedziły teatr miejski, w którym specjalnie dla nas była wystawiona bajka o niebieskiej myszce.
październik – we współpracy ze Szkołą Nr 3 został napisany i złożony wniosek aplikacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wyrównywanie szans edukacyjnych na zajęcia pozalekcyjne w 2010 r. W tym samym miesiącu rozpoczęły się prace budowlane związane z powstaniem boiska wielofunkcyjnego dla SP2.
2010 r. styczeń – rozpoczęła się realizacja mikroprojektu polsko-czeskiego „Jak dobrze mieć sąsiada”.
maj – przy SP2 powstaje Noworudzkie Stowarzyszenie „Czterolistna Koniczynka”
czerwiec – uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy naszej szkole. Prócz boiska do gry w piłkę nożną, szkoła zyskała boisko do gry w tenisa i w siatkówkę oraz bieżnię do skoków w dal. Dzięki projektowi współpracy transgranicznej dodatkowo przy boisku zostały zamontowane urządzenia typu outdoor
grudzień – podsumowanie działań w ramach mikroprojektu współpracy polsko-czeskiej
2011 r. luty – rozpoczęła się realizacja II edycji mikroprojektu polsko-czeskiego pn. „Kulturowy zawrót głowy”.
2012 r. Rok Janusz Korczaka – szkoła zorganizowała na terenie szkoły sejmik dziecięcy, podczas którego odbyła się debata o prawach dziecka, uczestniczyli w niej uczniowie i opiekunowie ze szkół korczakowskich, mieliśmy uroczysty apel w którym brała udział cała społeczność szkolna i zaproszeni goście, a który przygotowały Panie Iwona Szuber i Joanna Fiszer, a w w mieście z tej okazji została przygotowana duża wystawa o Januszu Korczaku dla społeczności lokalnej. 
Rada rodziców ufundowała szkole kserokopiarkę.
W czerwcu odbyła się III Olimpiada międzynarodowa polsko-czeska z udziałem uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie.
2013 r. kwiecień – napisane i złożone są dwa wnioski na dofinansowanie ze środków unijnych zajęć pozalekcyjnych. Wniosek na realizację zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne jest zakwalifikowany do realizacji od października 2013 r.
w czerwcu odbyła się IV Olimpiada międzynarodowa polsko-czeska z udziałem uczniów z Broumowa, Zespołu Szkół w Nowej Rudzie;     podczas X finału akcji „Z książką na walizkach”, który miał miejsce w Nowej Rudzie, a noworudzkie szkoły były współorganizatorem uroczystości – reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce za zaprezentowanie postaci pisarki Anny Tyszki. Z książką na walizkach to Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami, które organizuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna przy współudziale, wybranej w danym roku, biblioteki publicznej z terenu województwa dolnośląskiego oraz z pomocą kilku oficyn wydawniczych. Jest to największa regionalna impreza promująca czytelnictwo dzieci i młodzieży. Biorą w niej udział wybitni twórcy literatury dziecięcej, ilustratorzy i wydawcy. Pisarze odwiedzają różne zakątki naszego województwa, by spotkać się z młodymi czytelnikami i porozmawiać z nimi nie tylko o swoich książkach.
październik – ruszają zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Moja praca – mój sukces”. Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
sierpień – listopad – doposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, zakup nowych mebli do klas I-III z szafkami dla każdego ucznia, zakup nowego komputera do s.14,
2014 r. czerwiec – zakończenie projektu „Moja praca – mój sukces”; odbyła się V Międzynarodowa Olimpiada polsko-czeska z udziałem uczniów z Broumova, Zespołu Szkół w Nowej Rudzie.
czerwiec-sierpień – zaczynamy przygotowywać się na przyjęcie pierwszych darmowych podręczników do klasy I
lipiec-sierpień – czas remontów: przebudowa wiatrołapy na bud. A, mamy pięknie wyremontowany korytarz w dolnym budynku na parterze, szatnia dziewczyn przy sali gimnastycznej lśni czystością, podobnie korytarz na I piętrze w G1, z którego korzystają nasi uczniowie.
wrzesień – klasy I zaczynają program „Mały Mistrz”
październik – grudzień – szkoła otrzymała w ramach projektu współfinansowanego przez UE 4 komputery, które będą przekazane do sal lekcyjnych. Każda sala dydaktyczna w SP2 od tego momentu ma nowoczesne multimedia – komputer z dostępem do Internetu, projektor lub telewizor (50″), doposażono kolejne sale lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, zakupiono kolejne nowe meble do klas I-III z szafkami dla każdego ucznia, zakup nowego komputera do s.4, mamy nową bramę wjazdową na teren szkoły i wymieniono słupy.  Teren szkoły będzie zamykany;
2015 r. maj – złożono wnioski do OP na: dodatkowe środki z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, oraz na zakup książek, nowości wydawniczych do szkolnej biblioteki w ramach programu „Książka moich marzeń”. Wszyscy nauczyciele zaczynają przygotowania do przejścia na nowy system elektroniczny Librus.
czerwiec – na obiekcie CTS odbywają się polsko-czeskie rozgrywki sportowe w ramach współpracy ze szkołą w Broumovie;
lipiec – wrzesień – wyremontowana została kolejna sala dydaktyczna – nr 3 w bud. A, wyremontowano świetlicę, w miejscu starego ogrodzenia żelbetonowego od strony działek postawiono nowe ogrodzenie., dokupiono szafki do szkolnej biblioteki;
wrzesień – mamy tylko jeden oddział przedszkolny; klasy I zaczynają program „Mały Mistrz”, a II – kontynuują, w ramach tego projektu dostajemy piłki edubal, których zakup współfinansujemy; szkoła otrzymała środki z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie gabinetu pomocy przedlekarskiej oraz na zakup pomocy w ramach edukacji włączającej. Robimy wielkie zakupy, które trwają do grudnia. Jesteśmy w Librusie Synergii.
październik-listopad – Pani Ela Zielińska – nasza „Pani Bibliotekarka” szaleje z zakupami nowych pozycji do szkolnej biblioteki, realizuje zakupy w ramach projektu „Książki moich marzeń”. Składamy kolejny wniosek na pozyskanie funduszy aby jeszcze więcej nowości pojawiło się w naszej bibliotece.
listopad – szkoła otrzymała w ramach projektu współfinansowanego przez UE 3 komputery, które będą przekazane do sal lekcyjnych – wymienimy te najstarsze komputery. Zaczynamy przygotowywać się do wielkiej uroczystości, która odbędzie się 1.06.2016 r. – 70-lecie naszej szkoły.
2016 r. przełom stycznia i lutego – trwa opracowanie dokumentacji na poziomie szkoły do projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, priorytet 10.2 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – podziałanie 10.2.4 – ZIT AW. Projekt został odrzucony – w przyszłym roku znów będziemy próbowali.
luty – mamy zgodę naszych władz miejskich!!! – przechodzimy na prowadzenie dzienników lekcyjnych tylko w wersji elektronicznej.
kwiecień – Rada Rodziców ufundowała ławki na szkolne korytarze w obu budynkach
1 czerwca 2016 r. – Święto Szkoły, działo się, oj działo!!!
sierpień-listopad – zakupiono nowe ławki uczniowskie, biurko dla nauczyciela do sali nr 14 i nowe szafki na pomoce do s. nr 22. Doposażono sale dydaktyczne w potrzebne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Wymieniono w budynku B – okna na korytarzu na I piętrze i w 2 salach dydaktycznych oraz w pokoju nauczycielskim. Jest teraz zdecydowanie cieplej w szkole!
Październik – nauczyciele jadą do Wrocławia na spektakl teatralny „Edukacja Rity”
2017 r. Luty drugie podejście – 1. trwa na nowo opracowanie dokumentacji na poziomie szkoły do projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, priorytet 10.2 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – podziałanie 10.2.4 – ZIT AW.
2. Piszemy projekt na pozyskanie funduszy na szkolenie nauczycieli w zakresie programowania. Środki chcemy pozyskać z PUP.
3. W szkole Pani Joanna Fiszer poprowadzi w szkole SKO, a rada rodziców ma nowe konto w banku PKO BP SA.
marzec – w związku z reforma oświaty od 1.09.2017 r. Gmina Miejska Nowa Ruda podjęła uchwałę o nowej sieci szkół w naszym mieście. Od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie, będzie miała swoją nową siedzibę przy ul. M. Kopernika 4-6, w budynkach obecnego Gimnazjum nr 1. W skład naszej szkoły wejdą oddziały gimnazjalne (przez 2 lata), oraz oddziały Szkoły Podstawowej nr 3, która będzie od września Filią naszej szkoły. Będą się w niej uczyły dzieci oddziału przedszkolnego i klasy I-III. W budynkach przy ul. Sportowej również jeszcze przez jakiś czas będą uczyły się dzieci oddziału przedszkolnego i klasy I-III. W obecnych budynkach gimnazjum będą od września uczniowie od klasy IV.
kwiecień – 
organizujemy w naszej szkole etap szkolny konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, w którym wezmą udział szkoły podstawowe miejskie i gminne.
Od 1.09.2017r. czekają nas bardzo duże zmiany w oświacie.